อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ) และอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต

พื้นหลัง-ดำ