ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (ระบบ OTEP-KRS system)

9132   S__11231235

เมื่อวันที่อาทิตย์ที่  16  กันยายน  2561  นายสมศักดิ์  เทพณรงค์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา
และพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
(ระบบ  OTEP-KRS system)  ใน 4 ภูมิภาค  เวลา  08.30-16.30  น.  ณ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค)
ถนนเยาวราช  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต