สิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. จะได้รับเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย

สิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. จะได้รับเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2018/10/cpk-pks.pdf