มอบรางวัลพระพฤหัสบดี และมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายการ