พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รายการ