ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เรื่องการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค.

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=2816

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส.

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/nqPXbOxpdJ_1538121428.pdf

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-