การสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการและนอกประจำการ   ตอบแบบสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยลงทะเบียนตาม QR code
ภายในวันศุกร์ที่  7  พฤษภาคม  2564

สำรวจความต้องการด้านสวัสดิการ-สวัสดืิภาพ